Par  LTRA valdi

Biedrība ir dibināta 1999. gada maijā. No dibināšanas dienas līdz 2010. gada nogalei biedrības nosaukums bija „Lauksaimniecības tehnikas tirgotāju asociācija”. Lai paplašinātu biedrības darbību, kopsapulce mainīja biedrības statūtus un nosaukumu, kļūstot par biedrību „Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”. Biedrības saīsinātais nosaukums – biedrība „LTRTA”.

Biedrība „LTRTA” darbojas saskaņā ar statūtiem, biedru kopsapulces lēmumiem un tās mērķi ir:

  1. Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju interešu aizstāvēšana.
  2. Lauksaimniecības materiāli tehniskā nodrošinājuma un servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latvijas Republikā.
  3. Savu biedru pārstāvība sarunās visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas viņu intereses.

2010. gada novembrī tika apstiprināts „Nolikums par jaunu biedru uzņemšanu biedrībā „Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”". Nolikumā noteikti kritēriji, kuriem jāatbilst, lai persona kļūtu par biedrības biedru, iesniedzamie dokumenti un uzņemšanas kārtība.

Biedrībā „LTRTA” apvienojušies 30 biedri

  • Augstākā biedrības lēmējinstitūcija ir kopsapulce.
  • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem, kurus ievēl biedru kopsapulce uz 3 gadiem.
  • Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz 3 gadiem.

 LTRTA valde

Guntis Tīģeris- LTRTA valdes priekšsēdētājs

Guntis Tīģeris

valdes loceklis

SIA "Auteks"

Aigars Laurinovičs

valdes priekšsēdētājs
Latvijas arāju organizācija

Aldis Limanskis

Aldis Limanskis

valdes loceklis 

IKU "Eduards"

Baiba Mikāla

Baiba Mikāla

valdes locekle 

SIA "AMAZONE"

Dainis Ģēģers

Dainis Ģēģers

valdes loceklis 

Jānis Cers

Jānis Cers

valdes loceklis 

SIA "KONEKESKO LATVIJA"

Raitis Penkevics

Raitis Penkevics

valdes loceklis 

SIA "POLTEH"

Didzis Broks

Didzis Broks

valdes loceklis 

SIA “SilJa”

Raitis Penkevics

Dzintra Medvedeva

Revidente

Evija Grāmatiņa

Evija Grāmatiņa

Izpilddirektors

Biedrība – valdes priekšsēdētājs, valde un biedri:

1. pārstāv biedrības viedokli dažādās institūcijās un masu medijos;
2. sadarbojas ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru un citām valsts iestādēm;
3. darbojas dažādās darba grupās un piedalās sanāksmēs;
4. seko normatīvo aktu izstrādes gaitai un piedalās jautājumu risināšanā, dokumentu izstrādāšanā un lēmumu pieņemšanā, kas skar biedru intereses, lauksaimniecību un uzņēmējdarbības vidi, lauksaimniecības tehnikas ražošanu un tirdzniecību;
5. sadarbojas ar Zemnieku Saeimu, LOSP un citām nevalstiskajām organizācijām;
6. apkopo priekšlikumus par nepilnībām vai nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar lauksaimniecības tehnikas ražošanu un tirdzniecību, iesniedz tos attiecīgās nozares ministrijās vai citās valsts un pašvaldības institūcijās, piedalās to izskatīšanā;
7. pauž lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju viedokli par aktuāliem jautājumiem lauksaimniecības tehnikas ražošanā, tirdzniecībā, kvalitātes vērtēšanā un citos jautājumos;

8. pārstāv lauksaimniecības tehnikas ražotājus un tirgotājus starptautiskajās attiecībās ar Eiropas Savienības Tirgotāju savienību un citām biedrības biedru intereses skarošām ārvalstu organizācijām.